Adatvédelmi szabályzat

I. Általános információk

Az ön személyes adatainak bizalmas kezelése a Falánk Fanni Kft., székhelye Budapest, XIII. kerület Pannónia u. 15. , mint adatkezelő egyik fő szempontja.

E dokumentum célja, hogy tájékoztassa önt a személyes adatainak a www.specialtextil.hu weboldal használatával kapcsolatos feldolgozásáról.

II. A feldolgozott személyes adatok kategóriái

Ha ön a honlap látogatója, a Falánk Fanni Kft. feldolgozza az ön személyes adatait, amelyeket közvetlenül a honlap használatával összefüggésben ad meg, például a kapcsolatfelvétel/kérdések/panaszok rovatban megadott adatokat, amennyiben ön ilyen módon lép kapcsolatba velünk.

III. Az adatkezelés céljai és indokai

Ha ön a honlap látogatója, a Falánk Fanni Kft. az alábbiak szerint kezeli az ön személyes adatait:

Marketingtevékenységekhez, azaz a Falánk Fanni Kft. által a honlapon keresztül kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció távközlés (e-mail, sms) útján történő továbbításához.

Az ilyen célú adatkezeléshez való hozzájárulását a honlapon elérhető hírlevél-feliratkozási űrlapon található megfelelő négyzet kitöltésével és bejelölésével fejezheti ki. Ha le szeretne iratkozni az ilyen kereskedelmi kommunikációról, akkor használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/üzenetek végén található lehetőséget.

Az adatok megadása e célból önkéntes. Ha megtagadja az ön adatainak e célból történő feldolgozásához való hozzájárulását, az nem jár negatív következményekkel az ön számára.

Panaszok, sérelmek megoldása, valamint a forgalom figyelemmel kísérése és a honlapon tapasztaltak javítása érdekében.

Az adatok megadása e célból önkéntes. Az adatszolgáltatás megtagadása nem jár semmilyen negatív következménnyel az ön számára.

IV. Az adatok feldolgozásának időtartama

A Falánk Fanni Kft. alapvetően addig kezeli az ön személyes adatait, ameddig az a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükséges.

 Ha ön ügyfél, az ön adatait a szerződéses kapcsolat teljes időtartama alatt, majd azt követően a Falánk Fanni Kft.-t terhelő jogi kötelezettségeknek megfelelően kezeljük (pl. a pénzügyi és számviteli bizonylatok esetében, amelyek megőrzési ideje a törvény által előírt 10 év annak a pénzügyi évnek a végétől számítva, amelyben a bizonylatok készültek).

 Ha Ön ügyfél, és él a felhasználói fiókja törlésének lehetőségével a Fiókom Információk részen található Fiók törlése gombra kattintva, a Falánk Fanni Kft. ezt a műveletet úgy értelmezi, hogy ön leiratkozik a weboldalon keresztül kínált termékekről és szolgáltatásokról tájékoztató kereskedelmi kommunikációról. Ebben a tekintetben, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, a továbbiakban nem küldünk önnek ilyen e-maileket és/vagy sms-eket. Tájékoztatjuk azonban, hogy fiókjának törlése nem eredményezi automatikusan személyes adatainak törlését. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait feldolgozzuk, vagy ha azt szeretné, hogy adatait töröljük, akkor az alábbi VII. pontban részletezett jogait gyakorolhatja. Ha a fiókja törlését kéri, de legalább egy aktív megrendelés van a fiókján, a fiók törlésére vonatkozó kérelmet csak a termékek leszállítása és az utolsó aktív megrendelés teljesítése után lehet regisztrálni.

Ha ön visszavonja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Falánk Fanni Kft. megszünteti az ön személyes adatainak e célból történő kezelését, anélkül azonban, hogy ez befolyásolná aFalánk Fanni Kft. által a hozzájárulás visszavonása előtt az ön által kifejezett hozzájárulás alapján végzett adatkezelést.

V. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

A Falánk Fanni Kft. az ön adatait az adatkezelési célok teljesítése érdekében átadhatja a Falánk Fanni Kft.-t támogató partnereknek, harmadik feleknek vagy szervezeteknek a honlapon keresztül történő üzletvitelben (pl. futárcégek, informatikai szolgáltatók), illetve központi/helyi hatóságoknak, az alábbiakban példaként felsorolt esetekben:

 • a Webhely adminisztrációjához;
 • amennyiben az ilyen közlés a Falánk Fanni Kft. által a honlapon keresztül szervezett különböző promóciós kampányokban való részvételük eredményeként az érintettek számára nyeremények vagy egyéb előnyök odaítéléséhez szükséges;
 • a weboldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, testreszabása és javítása;
 • adatelemzés, tesztelés és kutatás, a felhasználási trendek és tevékenységek nyomon követése, biztonsági funkciók és felhasználói hitelesítés fejlesztése;
 • kereskedelmi marketingkommunikáció küldésére, a törvényben meghatározott feltételek mellett és keretek között;
 • ha a személyes adatok közlését törvény írja elő stb.

VI. Személyes adatok továbbítása

A megadott személyes adatok továbbíthatók Magyarországon kívülre, de csak az Európai Unió országaiba.

VII. Az ön jogai

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett önt, mint érintettet a következő jogok illetik meg:

 • a tájékoztatáshoz való jog, azaz a Falánk Fanni Kft. által végzett, a jelen dokumentumban leírtak szerinti adatkezelési tevékenységek részleteinek megismeréséhez való jog;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga, azaz az a jog, hogy a Falánk Fanni Kft.-tól megerősítést kapjon a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezelési tevékenységek részleteiről, például az adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés céljáról, az adatok címzettjeiről vagy a címzettek kategóriáiról stb;
 • a helyesbítéshez való jog, azaz a pontatlan/igazságtalan személyes adatok Falánk Fanni Kft. általi indokolatlan késedelem nélküli helyesbítéséhez és a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog; a helyesbítésről/kiegészítésről minden olyan címzettet tájékoztatnak, akinek az adatokat továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 • az adatok indokolatlan késedelem nélküli törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), ha az alábbi indokok egyike fennáll:
 • azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;
 • ha a hozzájárulást visszavonták, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja;
 • ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelés elleni tiltakozásnak nincs jogos indoka;
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • ha a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;
 • a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben gyűjtötték az adatkezelőre irányadó uniós vagy nemzeti joggal összhangban.

Falánk Fanni Kft. a törlés iránti kérelmet követően ezeket az adatokat anonimizálhatja (így megfoszthatja személyes jellegüktől), és a statisztikai célú feldolgozást ezen feltételek mellett folytathatja;

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben :
 • a személy vitatja az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljára, de az érintett kéri azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (kivéve a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést), arra az időtartamra, amely alatt ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos jogaival szemben.
 • az adathordozhatósághoz való jog, azaz (i) a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő átvételéhez való jog, valamint (ii) az ilyen adatoknak a Falánk Fanni Kft. által egy másik adatkezelő részére történő továbbításához való jog, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;
 • a tiltakozáshoz való jog – az adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakban megadott kérelem benyújtásával gyakorolható;
 • az érintett sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kérheti, hogy a Falánk Fanni Kft. jogos érdeke vagy közérdek alapján kezelje a rá vonatkozó adatokat, kivéve, ha igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat közvetlen üzletszerzés céljából feldolgozzák.
 • az automatizált egyedi döntés meghozatalának tilalmához való jog, azaz az a jog, hogy ne lehessen kizárólag automatizált adatkezelési tevékenységek – ideértve a profilalkotást is – alapján hozott olyan döntés tárgya, amely az érintettre nézve joghatással jár, vagy őt egyébként jelentős mértékben érinti;
 • a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat, amennyiben ezt szükségesnek tartja.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további kérdésekkel, valamint a fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatban kérjük, forduljon a következő címre: szepi@specialtextil.hu . Ez a weboldal sütiket használ. További információért arról, hogy hogyan használják ezeket a fájlokat, kérjük, látogasson el a következő linkre: Cookie irányelvek (Sütikre vonatkozó irányelvek)

Shopping Cart
Scroll to Top